9 kwietnia

Dyrektor

Praca naszego przedszkola w związku z ogłoszonym i przedłużonym lockdownem

Drodzy Rodzice,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. poz. 651 zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkoły i placówki nadal pracują zdalnie – przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia 2021 r.

Przedszkole nasze świadczy, w powyższym okresie opiekę na terenie placówki dla dzieci rodziców, którzy zostali ujęci w powyższym Rozporządzeniu.

Do grupy rodziców, którzy mogą ubiegać się o opiekę na terenie placówki
w okresie do 18 kwietnia 2021 r. należą:

1) rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodzice dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek 

–      organizuje się w Przedszkolu Samorządowym w Śledziejowicach zajęcia
w okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r.

Opiekę nad dzieckiem na terenie placówki, dla powyższej grupy rodziców zapewnia się na wniosek rodzica. Wniosek w załączniku.

W okresie 12-18 kwietnia 2021 r. przedszkole będzie świadczyć opiekę stacjonarną dla trójki dzieci.

Zajęcia edukacyjne dla pozostałej grupy dzieci będą realizowane w trybie zdalnym.

W razie pytań zapraszam do kontaktu

Tel.  662-274-648

Z wyrazami szacunku

Anna Jaśkiewicz