Obowiązek Informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Śledziejowicach, Śledziejowice 203a.
  2. Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu jest Pan Jacek Krzyżaniak e-mail: iod@synergiaconsulting.pl tel. 500-610-605
  3. Pani/Pana wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) w celu promowania działalności Przedszkola
  4. Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana mogą być: osoby odwiedzające Przedszkole, stronę internetową Przedszkola oraz stronie internetową oraz BIP Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka,fanpage Facebook’a prowadzony przez Przedszkole, media i odbiorcy mediów takich jak radio i TV,organizatorzy i uczestnicy konkursów, organizatorzy i uczestnicy uroczystości, odbiorcy upoważnieni na mocy przepisów prawa).
  5. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne lub do wycofania Pani/Pana zgody.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana oraz prawo ich sprostowania,usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Pani/Pana dane osobowe.nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora. danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Udzielenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana wizerunku jest dobrowolne a jej brak wyłącza możliwość przetwarzania przez Administratora wizerunku w zakresie i polach eksploatacji wymienionych w zgodzie.